بهترین ابیات و اشعار فرامرز عرب عامری

تکی بیتی های ناب را از فرامرز عرب عامری بخوانیم.

بیشتر بخوانید

بهترین ابیات و اشعار حامد عسگری

بهترین تک بیتی های حامد عسکری را بخوانید.

بیشتر بخوانید

بهترین اشعار گروس عبدالملکیان

چند شعر از گروس عبدالملکیان بخوانیم.

بیشتر بخوانید

بهترین شعرهای نزار قبانی

شعرهای نزار قبانی

بیشتر بخوانید

بهترین شعرهای شمس لنگرودی

اشعار شمس لنگرودی

بیشتر بخوانید

بهترین ابیات و اشعار استاد شهریار

ابیات و اشعار برتر شهریار را بخوانید

بیشتر بخوانید

بهترین ابیات و اشعار جواد منفرد

چند بیت بسیار زیبا از جواد منفرد بخوانید.

بیشتر بخوانید

شعر زیبایی از پل الوار

شعر زیبایی از پل الوار بخوانید.

بیشتر بخوانید

چند بیت بسیار زیبا برای وضعیت و اینستا

چند بیت شعر که ارزش خواندن دارند.

بیشتر بخوانید

بهترین ابیات و اشعار حسین زحمتکش

چند بیت فوق العاده از شاعر جوان حسین زحمتکش بخوانیم

بیشتر بخوانید