تک بیت هایی که خوراک کپشن و وضعیت و استوری هستند( از فاضل نظری)

بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ،ولیســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟ مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارمبــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟ راز ایـــن داغ نـــه در سجـــده ی طولانـی ماستبوسه ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست شـادمـــانیم کـــــه در سنگــــدلی چـــون دیــــواربـــاز هــــم پنجـــره ای در دل سیمانی ماست… بیــن مـــاهی های اقیانـــوس و ماهـــی های تنگهیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست!…

بیشتر بخوانید

ده بیت خاص از فاضل نظری

اینستاگرام ویردو تک بیت هایی که خوراک کپشن و وضعیت و استوری هستند( از فاضل نظری) بهترین تک بیتی ها و شعرهای غلامرضا طریقی بهترین ابیات و اشعار سجاد سامانی بهترین ابیات و اشعار فرامرز عرب عامری بهترین ابیات و اشعار حامد عسگری بهترین ابیات فاضل نظری سر مغرور من! با میل دل باید کنار آمد  که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد   با لب سرخت مرا یاد خدا انداختی روزگارت

بیشتر بخوانید