شعر زیبایی از جواد منفرد

سینه ام آتش گرفته ، دست من قلیان بده!تا نفهمد هیچ فردی علت این دود را !

بیشتر بخوانید