شعر کوتاه زیبا برای بیو ، وضعیت ، استوری و کپشن

63 عکس نوشته و متن شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب برای شما آماده کردیم. اشعار نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی !شعرهایی که برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت بسیار مناسب هستند و درباره ی دلتنگی ، زندگی ، تولد و تنهایی هستند.تقدیم نگاهتون :

اینستاگرام مجله اینترنتی ویردو
در این پست می خوانید

شعر کوتاه عاشقانه درباره دلتنگی
شعر کوتاه غمگین درباره تنهایی
شعر کوتاه فلسفی درباره زندگی

شعر کوتاه عاشقانه زیبا درباره دلتنگی برای بیو ، وضعیت ، استوری و کپشن

باران شده ای!
یک لحظه میباری!
یک هفته بیمارم!
” حسین غلامی خواه “

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت باران شده ای یک لحظه میباری یک هفته بیمارم حسین غلامی خواه
شعر کوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت باران شده ای!
یک لحظه میباری!
یک هفته بیمارم!
" حسین غلامی خواه "
شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

از کفش هایم بپرس
چقدر دنبالت گشته ام
حالا دیگر دهان باز کرده اند.
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت از کفش هایم بپرس
چقدر دنبالت گشته ام
حالا دیگر دهان باز کرده اند.
" حسین غلامی خواه "
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

از شهر تو
مقصد تمام اتوبوس ها دلتنگی ست.
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
از شهر تو
مقصد تمام اتوبوس ها دلتنگی ست.
"حسین غلامی خواه"
اشعار کوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

آشیانه ای بی جانم
بهار را از به آغوش کشیدنت
می فهمم
پرستوی من!
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
آشیانه ای بی جانم
بهار را از به آغوش کشیدنت 
میفهمم
پرستوی من!
"حسین غلامی خواه"
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین

دست تکان می دهی و می گویی
به امید دیدار
و نمی دانی
قطارها
تنها اشک ها و گونه ها را به هم می رسانند.
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
دست تکان می دهی و می گویی
به امید دیدار
و نمی دانی
قطارها
تنها اشک ها و گونه ها را به هم می رسانند.
"حسین غلامی خواه"
شعر کوتاهی عاشقانه زیبا غمگین

ایمانم
برای اعجازت کم بود
گنجشک ها زیر باران بودند
تو می لرزیدی.
” حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
ایمانم
برای اعجازت کم بود
گنجشک ها زیر باران بودند
تو می لرزیدی.
" حسین غلامی خواه "
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین

با میوه های حرامت
تنها خورشید را از این خانه گرفتی
ای عشق!
ای درخت خانه ی همسایه!
” حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
با میوه های حرامت
تنها خورشید را از این خانه گرفتی
ای عشق!
ای درخت خانه ی همسایه!
" حسین غلامی خواه "
اشعار کوتاه عاشقانه زیبا غمگین
شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت باران شده ای!
یک لحظه میباری!
یک هفته بیمارم!
" حسین غلامی خواه "
شعر کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

برگ برگ خاطراتم زیر قدم ها
حال درختی را دارم در پاییز
کم با او قدم بزن
خیابان هایی که باهم قدم زدیم.
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
برگ برگ خاطراتم زیر قدم ها
حال درختی را دارم در پاییز
کم با او قدم بزن
خیابان هایی که باهم قدم زدیم.
"حسین غلامی خواه"
شعر کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

هر روز
هزار بار زندگی خط به خط می شود
و من دوستت دارم را
به یاد تو
برای آدمهای آنور خط تکرار می کنم.
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
هر روز 
هزار بار زندگی خط به خط می شود
و من دوستت دارم را
به یاد تو
برای آدمهای آنور خط تکرار می کنم.
"حسین غلامی خواه"
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

بگذار
آسمان این شهر را سیاه تر کنند
برای بوسه
کوچه ها
هر چه تاریک تر
کم خطر تر.
” حسین غلامی خواه “

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
بگذار 
آسمان این شهر را سیاهتر کنند
برای بوسه
کوچه ها 
هر چه تاریک تر 
کم خطر تر.
" حسین غلامی خواه "
شعری کوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

از رد درد
میان خاطره ی لمس دستانش
شناختمت
ای قلب حک شده
بر تن چوبی م.
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
از رد درد 
میان خاطره ی لمس دستانش
شناختمت
ای قلب حک شده
بر تن چوبی م.
"حسین غلامی خواه"
شعر کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

رفته ای
و بدجور بی خوابم می کند
شمردن ستاره هایی که
ادای رد پای تو را در می آورند.
“حسین غلامی خواه “

رفته ای
و بدجور بی خوابم می کند
شمردن ستاره هایی که
ادای رد پای تو را در می آورند.
"حسین غلامی خواه " شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
اشعار کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

به من باشد
میدادم کف کوچه ها را آینه بکارند
آسمان زیر پای تو باشد زیاد است؟
“حسین غلامی خواه “

به من باشد
میدادم کف کوچه ها را آینه بکارند
آسمان زیر پای تو باشد زیاد است؟
"حسین غلامی خواه " شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
شعری کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

بعد از تو
عنکبوت شده ام
سر راه دیگران خانه می سازم.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت بعد از تو
عنکبوت شده ام
سر راه دیگران خانه می سازم.
" حسین غلامی خواه "
اشعار کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

نبضم
جایی ست
کمی بالاتر از خالکوبی اسمت
هر بار
روی اسمت دست می گذارم و
می فهمم که زنده ام.
“حسین غلامی خواه “

شعری کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت نبضم
جایی ست
کمی بالاتر از خالکوبی اسمت
هر بار
روی اسمت دست می گذارم و
می فهمم که زنده ام.
" حسین غلامی خواه "
شعر کوتاه عاشقانه زیبای غمگین

گاهی فراموش میکنیم
عشق پلی شکسته است
و پل های شکسته
تنها
عابران را به دریا می رسانند.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت گاهی فراموش میکنیم
عشق پلی شکسته است
و پل های شکسته
تنها
عابران را به دریا می رسانند.
" حسین غلامی خواه "
شعری کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

تقویم هم کم آورد
سالگرد رفتنت مبارک!
“حسین غلامی خواه “

تقویم هم کم آورد
سالگرد رفتنت مبارک!
"حسین غلامی خواه " شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
اشعار کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

عکس های تکی م
نصف لبخندهایی ست
که تو بدهکاری
به دوربینی که
سیب نگفتن های مرا هم
پای تو نوشت.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت عکس های تکی م
نصف لبخندهایی ست
که تو بدهکاری
به دوربینی که
سیب نگفتن های مرا هم
پای تو نوشت.
" حسین غلامی خواه "
شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا غمگین

من و تو
ستاره های بی شب بودیم
در شهری که بن بست نداشت
عاشق شدیم.
“حسین غلامی خواه “

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت من و تو
ستاره های بی شب بودیم
در شهری که بن بست نداشت
عاشق شدیم.
" حسین غلامی خواه "
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین

نشد
چراغ خانه ام باشی
و باد
رخت هایمان را
سرِ بند
در هم بپیچاند.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت نشد
چراغ خانه ام باشی
و باد
رخت هایمان را
سرِ بند
در هم بپیچاند.
" حسین غلامی خواه "
شعر کوتاه عاشقانه زیبای غمگین

باید هم تمام عمر
به سمت مرگ حرکت کنم
وقتی همیشه
جوان ترین خاطره مان
خداحافظی ست.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت باید هم تمام عمر
به سمت مرگ حرکت کنم
وقتی همیشه
جوان ترین خاطره مان
خداحافظی ست.
" حسین غلامی خواه "
شعرکوتاه عاشقانه زیبا غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

ساحلت می مانم
حتی اگر
روزی هزار بار
از من دست بکشی.
“حسین غلامی خواه “

شعری کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت ساحلت می مانم
حتی اگر
روزی هزار بار
از من دست بکشی.
" حسین غلامی خواه "
شعر کوتاه عاشقانه زیبای غمگین

بهترین مسیر قدم زدن
همیشه جاده ای ست
که به جایی نمی رسد
دوست داشتنت را
دوست داشتنت را سالهاست قدم میزنم.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت بهترین مسیر قدم زدن
همیشه جاده ای ست
که به جایی نمی رسد
دوست داشتنت را
دوست داشتنت را سالهاست قدم میزنم.
" حسین غلامی خواه "
شعر کوتاه عاشقانه زیبای غمگین برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت از کفش هایم بپرس
چقدر دنبالت گشته ام
حالا دیگر دهان باز کرده اند.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی

تپش و مرگ هم
گاهی هم خانه می شوند
مثل رفتنت و ماندنم
مثل قلب زنی که جنین مرده ای را
حامله است.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت تپش و مرگ هم
گاهی هم خانه می شوند
مثل رفتنت و ماندنم
مثل قلب زنی که جنین مرده ای را
حامله است.
" حسین غلامی خواه "
شعرکوتاه احساسی درباره دلتنگی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

ابریشم تنت تن پوش کیست؟
پروانه ای می توانستم باشم
هر بار که به آغوشم می کشیدی.
“حسین غلامی خواه “

شعری کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت ابریشم تنت تن پوش کیست؟
پروانه ای می توانستم باشم
هر بار که به آغوشم می کشیدی.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

کم ورق بزن گذشته ها را
می ریزند
گل هایی که
لا به لای برگ هایش خشک کردیم.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت کم ورق بزن گذشته ها را
می ریزند
گل هایی که
لا به لای برگ هایش خشک کردیم.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

ماه را روی جنازه ی شب می کشم
و در انتظار پیامت
به گوشی م زل میزنم
گوشه ی شهری که
دیدنی ترین منظره ش غروب است‌.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت ماه را روی جنازه ی شب می کشم
و در انتظار پیامت
به گوشی م زل میزنم
گوشه ی شهری که
دیدنی ترین منظره ش غروب است‌.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی

باز هم دم سنگ ها گرم
که نگذاشتند
جاده ها
از این بیشتر بشوند
قلب ها که همه را مسافر کردند.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت باز هم دم سنگ ها گرم
که نگذاشتند
جاده ها
از این بیشتر بشوند
قلب ها که همه را مسافر کردند.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی
شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی

کور بودیم
و غم های پدر را نمی دیدیم
مادرم اما
بریل می دانست
هر شب دردها را
از روی پینه ی دست های پدر
مرور می کرد.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت کور بودیم
و غم های پدر را نمی دیدیم
مادرم اما
بریل می دانست
هر شب دردها را
از روی پینه ی دست های پدر
مرور می کرد.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره پدر و مادر
شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 

ساحلت می مانم
حتی اگر
روزی هزار بار
از من دست بکشی.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی
شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت کور بودیم
و غم های پدر را نمی دیدیم
مادرم اما
بریل می دانست
هر شب دردها را
از روی پینه ی دست های پدر
مرور می کرد.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره پدر و مادر

دست هایت که هستند
اما سهم من نیستند
از نسیم هایی که
فقط پر پر کردن بلدند.
“حسین غلامی خواه “

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت دست هایت که هستند
اما سهم من نیستند
از نسیم هایی که
فقط پر پر کردن بلدند.
" حسین غلامی خواه "
چندشعر کوتاه احساسی درباره دلتنگی

عجیب حال آسمان را می فهمم
امروز که آغوشم
تنها
مقصد بغض های آواره ی دنیاست.
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
عجیب حال آسمان را می فهمم
امروز که آغوشم
تنها 
مقصد بغض های آواره ی دنیاست.
"حسین غلامی خواه"
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

شعر کوتاه زیبا درباره تولد برای بیو ، وضعیت ، استوری و کپشن

شمع ها را فوت کن!
ببین چقدر تاریکی برای تولدت آمده.
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
شمع ها را فوت کن!
ببین چقدر تاریکی برای تولدت آمده.
"حسین غلامی خواه"
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی و تولد

تولدم بودی
هر بار
رسیدنت را
جشن می گرفتم.
“حسین غلامی خواه”

شعری کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
تولدم بودی
هر بار 
رسیدنت را
جشن می گرفتم.
"حسین غلامی خواه"
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

شعر کوتاه غمگین درباره تنهایی برای بیو ، وضعیت ، استوری و کپشن

هر غروب
می آید و مرا به آغوش می کشد
تنها تاریکی ست که مرا خوب می فهمد.
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
هر غروب
می آید و مرا به آغوش می کشد
تنها تاریکی ست که مرا خوب می فهمد.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

ابرم
گریه ام آرزوی خیلی هاست.
“حسین غلامی خواه”

اشعار کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
ابرم
گریه ام آرزوی خیلی هاست.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت هر غروب
می آید و مرا به آغوش می کشد
تنها تاریکی ست که مرا خوب می فهمد.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

آدم ها را
می شود از ته کفش هایشان شناخت
یا رفته اند و جاده ها را طی کرده اند
یا مانده اند و سیگار ها را له …
“حسین غلامی خواه”

شعری کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
آدم ها را
می شود از ته کفش هایشان شناخت
یا رفته اند و جاده ها را طی کرده اند
یا مانده اند و سیگار ها را له کرده اند.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

تنهایی م
تنهایی فوار های خاموش است
که هیچ حوضی را
به بازی نرسیدن نگرفته اند.
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
تنهایی م
تنهایی فوار های خاموش است
که هیچ حوضی را
به بازی نرسیدن نگرفته اند.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

یک خط در میان تنهام
مثل پرنده ای
آنور میله های قفس.
” حسین غلامی خواه “

اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
یک خط در میان تنهام
مثل پرنده ای
آنور میله های قفس.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

کار من از ستاره شمردن گذشته است
برای خواب
مدتهاست
نشسته ام شب ها را می شمارم.
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
کار من از ستاره شمردن گذشته است
برای خواب
مدتهاست
نشسته ام شب ها را می شمارم.
اشعارکوتاه پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی و تنهایی

پاییز
مسری ترین بیماری دنیاست
هر بار که به درختی تکیه می کنم
ساعتی بعد عابران
روی مخلوطی از
برگ های زرد
و فیلتر سیگار
قدم می زنند.
“حسین غلامی خواه”

اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
پاییز
مسری ترین بیماری دنیاست
هر بار که به درختی تکیه می کنم
ساعتی بعد عابران 
روی مخلوطی از
برگ های زرد
و فیلتر سیگار 
قدم می زنند.
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنی و ناب درباره دلتنگی

شعر کوتاه زیبا درباره زندگی برای بیو ، وضعیت ، استوری و کپشن

کجای زندگی تیر خورده ایم
که تنها مرگ
پایان درد ماست؟
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
کجای زندگی تیر خورده ایم
که تنها مرگ
پایان درد ماست؟
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنی و ناب فلسفی درباره زندگی و مرگ
کجای زندگی تیر خورده ایم
که تنها مرگ
پایان درد ماست؟
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره زندگی و مرگ

مرگ اسکیمویی ست
با نیزه ای در دست
ماهیان را
از دریاچه ی یخ زده
نجات می دهد.
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
مرگ اسکیمویی ست
با نیزه ای در دست 
ماهیان را
از دریاچه ی یخ زده
نجات می دهد.
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره زندگی و مرگ

مرگ
رفتگر پیری است
هر شب می آید
و ایستگاه را از انتظار جارو می کند.
” حسین غلامی خواه “

اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
مرگ
رفتگر پیری است
هر شب می آید 
و ایستگاه را از انتظار جارو می کند.
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره زندگی و مرگ

بگذار آزادی را در آغوش بگیرم
ای قفس همیشه با من
مثل باد
که زبان هیچ سیم خارداری را نمی فهمد.
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
بگذار آزادی را در آغوش بگیرم
ای قفس همیشه با من
مثل باد
که زبان هیچ سیم خارداری را نمی فهمد.
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره آزادی

آزادی که بیاید
سرمایه ت
تنها
چند قفس خالی ست
پرنده فروش!
“حسین غلامی خواه”

شعرکوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
آزادی که بیاید
سرمایه ت
تنها
چند قفس خالی ست
پرنده فروش!
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره آزادی

نسیمی میان درختان سیب
خیالت هر بار
هزار تن سرخ را به خاک می غلتاند
آزادی!
“حسین غلامی خواه”

شعر کوتاه عاشقانه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت
نسیمی میان درختان سیب
خیالت هر بار 
هزار تن سرخ را به خاک می غلتاند
آزادی!
"حسین غلامی خواه"
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره آزادی

زندگی
بوق انتظار بود
چقدر حرف آماده کردیم
برای آنکه هیچوقت گوشی را بر نداشت.
“حسین غلامی خواه”

اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
زندگی
بوق انتظار بود
چقدر حرف آماده کردیم
برای آنکه هیچوقت گوشی را بر نداشت.
شعرکوتاهی پر مفهوم و پر معنا فلسفی درباره زندگی

بهار
نبش قبر پرستوهاست
وقتی که کوچ دوای درد نیست.
” حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
بهار
نبش قبر پرستوهاست
وقتی که کوچ دوای درد نیست.

می ترسم
از شهری که تا سیاه به تن آسمانش نکرده
نانی در سفره اش نمی گذارد.
“حسین غلامی خواه”

شعرهای کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
می ترسم
از شهری که تا سیاه به تن آسمانش نکرده
نانی در سفره اش نمی گذارد.
"حسین غلامی خواه"
اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت می ترسم
از شهری که تا سیاه به تن آسمانش نکرده
نانی در سفره اش نمی گذارد.
برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت

شب!
چه کرده ای
که درختان ماه را هزار تکه می کنند!
“حسین غلامی خواه “

شعرکوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
شب!
چه کرده ای
که درختان ماه را هزار تکه می کنند!

نفس می کُشیم
در شهری که
گوشه های تاریکش
از خیابان های روشنش شلوغ ترند.
“حسین غلامی خواه “

اشعار کوتاه زیبا و ناب نو پر معنی و با مفهوم قشنگ احساسی شاد و غمگین فلسفی برای بیو و استوری و کپشن و وضعیت 
نفس می کُشیم
در شهری که
گوشه های تاریکش
از خیابان های روشنش شلوغ ترند.

آخر نمایشت
چنان به خون می نشینی
که تمام رد پاهای سیاهت را
بر صورت زندگی م فراموش می کنم
خورشید!
دیکتاتور دوست داشتنی!
” حسین غلامی خواه “


آخر نمایشت
چنان به خون می نشینی
که تمام رد پاهای سیاهت را
بر صورت زندگی م فراموش می کنم
خورشید!
دیکتاتور دوست داشتنی!
" حسین غلامی خواه "
مطالب مشابه
بهترین اشعار گروس عبدالملکیان
بهترین شعرهای شمس لنگرودی
شعرهایی از احمد شاملو که حتما باید بخوانید
بهترین جملات و متن های کوتاه نادر ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.